Rasvaviidakossa – voivatko kasvisöljyt vaikuttaa negatiivisesti terveyteen?

Vuonna 2016 julkaistiin tutkimus British Medical Journalissa, joka kyseenalaistaan nykyisen tyydyttyneen eli kovan rasvan parjaamisen ja kasvisöljyjen käytön parempana vaihtoehtona. Tutkimusaineisto koostuu Minnesota Coronary Experiment (MCE) tutkimuksen aineistosta, joka järjestettiin vuosina 1968-1973. MCE:n tarkoituksena oli tutkia, vähentääkö tyydyttyneen (kovan) rasvan korvaaminen kasvisrasvalla sepelvaltimotautia sekä kuolemia alentuneen kolesterolin kautta. Minnesota Coronary Experiment on yksi suurimmasta koskaan tehdyistä tutkimuksista, joka on tutkinut rasva-kolesterolihypoteesia ja kasvisöljyjen vaikutusta kolesteroliin sekä kuolleisuuteen.

Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna kontrolloituna tutkimuksena, jota pidetään tieteessä ns. kultaisen standardin tutkimuksena ja luotettavimpana tutkimusmuotona. Tutkimukseen osallistui 9570 miestä ja naista ikähaarukan ollessa 20-97. Vain osa tutkimuksen tuloksista on julkaistu aiemmin. Osa tuloksista jätettiin julkaisematta viime vuoteen saakka tuntemattomasta syystä. Syynä saattoi olla se, että tulokset eivät vahvistaneet tutkijoiden olettamuksia tyydyttyneen rasvan haitoista.

Tutkimusjoukko jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: interventio- ja kontrolliryhmään. Interventioryhmän eli kolesterolin alennus – ryhmän dieetissä tyydyttynyt rasva korvattiin kasviöljyillä (maissiöljyllä ja maissiöljystä tehdyllä margariinilla). Ko. kasvisrasva sisälsi paljon linolihappoja eli omega-6 rasvahappoja. Kontrolliryhmän dieetti sisälsi paljon tyydyttynyttä rasvaa eläinperäisistä lähteistä ja yleisesti käytössä olevista margariineista.

Tutkimuksen tulokset: Interventioryhmän eli kasvisöljyä käyttävän ryhmän kolesteroliarvot alenivat merkittävästi verrattuna kontrolliryhmään. Kuolleisuus ei kuitenkaan ollut alempi interventioryhmässä, vaan jokainen 0,78 mmol/L kolesteroliarvon alenema oli yhteydessä 22% suurempaan kuolleisuuteen. Kasvisöljyjen käyttäjät eivät myöskään saavuttaneet etuja, kun tarkasteltiin sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin esiintymistä ja kuolleisuutta näihin tauteihin.

Tutkimuksen johtopäätökset: Tyydyttyneen ”kovan” rasvan vaihtaminen paljon linolihappoa sisältävään kasvisöljyyn alentaa kolesterolia, mutta ei tutkimuksen mukaan alenna kuolleisuutta sepelvaltimotautiin tai kuolleisuutta yleisellä tasolla.

Picture1Kuva 1. Kuvaaja tutkimuksen asetelmasta

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen asetelmaa ja myös nykypäivänä vallalla olevaa teoriaa. Rasva-kolesterolihypoteesin mukaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen paljon linolihappoa sisältävällä kasvisöljyllä alentaa kolesterolia ja näin sepelvaltiomotautia ja kuolleisuutta siihen. Kuvatekstin mukaisesti kasvisöljydieetti alentaa kolesterolia, mutta syy-seuraussuhdetta (eli kolesterolin alentaminen vähentää sairastavuutta sepelvaltimotautiin tai kuolleisuutta) ei ole pystytty osoittamaan tutkimuksissa.

Kontrolliryhmän dieetti (kovan rasvan dieetti) koostui eläinrasvasta sekä margariineista. 1960-70-luvulla margariinit sisälsivät vielä transrasvoja, joten kontrolliryhmän dieetti sisälsi huomattavan määrän näitä jo nykyään vaaralliseksi tunnistettuja transrasvoja. Kasvisöljyryhmässä voi ja margariinit korvattiin maissiöljystä tehdystä margariinista ja monityydyttymätöntä kasvirasvaa lisättiin myös muihin ruokiin, kuten salaatteihin, maitoon ja juustoihin. Interventioryhmä vähensi tyydyttyneen ”kovan” rasvan saantia 50 %:lla ja kasvatti linolihapon osuutta 280 %:lla. Myös interventioryhmän margariini saattoi sisältää transrasvoja. Tätä ei tiedetä varmasti, koska kasvisöljymargariini sisältöä ei tutkimuksessa raportoitu. Transrasvojen kolesterolia nostavista ominaisuuksista tiedettiin jo tuolloin, joten on kuitenkin todennäköistä, että kasvisöljyryhmän margariinit sisälsivät mahdollisimman vähän transrasvoja.

Huolimatta siitä, että kontrolliryhmä käytti tyydyttyneen rasvan lisäksi myös vaarallisia transrasvoja, näyttäisi kasvisöljyryhmän kuolleisuus olevan suurempi. Tästä tiedosta ei kuitenkaan ole varmuutta, koska margariinien sisältöä ei tutkimuksessa raportoitu, kuten jo aiemmin mainittu.

Yleinen ajatusmalli on, että kasvisöljyt alentavat kolesterolia, joka taas alentaa kuolleisuutta. Miksi tutkimus ei sitten tukenut tätä mallia? Yksi syy voi olla, että paljon linolihappoa sisältävät kasvisöljyt aiheuttavat laadullisia muutoksia veren lipidiarvoihin tehden lipideistä helpommin oksidoituvia, joka taas lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tästä syystä pelkästään kolesteroliarvon aleneminen ei kerro siitä, ovatko arvot muuttuneet terveellisempään suuntaan. Huomioitavaa on myös, että tutkimuksessa käytetyt paljon linolihappoa sisältävät kasviöljyt olivat prosessoituja. Myös luonnolliset ruuat, kuten pähkinät, sisältävät omega-6 rasvoja eli linolihappoa. Tutkimuksesta ei kuitenkaan tule vetää johtopäätöksiä, että kaikki omega-6 sisältävät luonnolliset prosessoimattomat ruuat olisivat vaarallisia.

Yhteenvetona tutkimuksessa todetaan seuraavat kohdat:

  • perinteisen ajatusmallin mukaan kovan rasvan korvaaminen paljon linolihappoa sisältävällä kasvisöljyllä pienentää kolesterolia ja vähentää tätä kautta sydäntaudeista johtuvia kuolemia
  • yllä mainitulle väitteellä ei ole voitu osoittaa selvää syy- ja seuraussuhdetta satunnaistetuissa tutkimuksissa, joten väitteen todenperäisyys on ollut epävarmaa viimeiset 50 vuotta
  • väitteen perustana olevien keskeisempien tutkimusten (Minnesota Coronary Experiment, Sydney Diet Heart Study) tuloksia ei julkaistu kokonaan

Uudet tulokset:

  • Minnesota Coronary Experiment – tutkimus alensi kolesterolia, mutta tämä ei vähentänyt kuolleisuutta
  • Sen sijaan tutkimus antaa viitteitä, että niillä tutkimukseen osallistujilla, joilla kolesteroli aleni eniten, oli suurempi kuolleisuusriski
  • Satunnaistettujen tutkimusten tulosten analyysi ei tue perinteistä mallia kovan rasvan ja kolesterolin vaarallisuudesta

Mitä tutkimustuloksista voi sitten päätellä? Pitääkö kasvisöljyjen käyttö lopettaa kokonaan? Tutkimus on tehty useita vuosikymmeniä sitten, eikä kaikkia tutkimuksen tuloksia tai aineistoa ole vieläkään saatavilla. Vaikka tutkimusjoukko oli alunperin suuri, vain osaa potilaista (2355 henkilöä) seurattiin yli yhden vuoden ajan ja vain osasta kuolemista (149 henkilöltä) oli saatavilla kuolemansyyntutkintaraportti. Nämä asiat voivat heikentää tulosten varmuutta. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siitä, että tyydyttyneen rasvan korvaaminen paljon omega-6 rasvahappoja sisältävällä kasvisöljyllä ei suojaa sydäntaudeilta tai vähennä kuolleisuutta.

Myös nykyään yleisesti käytössä olevat kasvisöljyt (mm. rypsi-, rapsi-, auringonkukkaöljy) sisältävät paljon linolihappoa eli omega-6 rasvahappoja. Koska kasvisöljyjä käytetään yleisesti monissa ruuissa, ruokavalio sisältää helposti liian suuri määriä omega-6 happoja verrattuna omega-3 happoihin. Omega-3 happojen on todettu olevan anti-inflamatorisia eli elimistön tulehdusta vähentäviä ja näin terveyttä edistäviä. Omega-6 hapot ovat taas proinflamatorisia eli tulehdusta lisääviä. Sekä omega-6 että omega-3 happoja kuitenkin tarvitaan sopivassa suhteessa. Suhdelukua paremmin tulehdusta vähentäväksi voi parantaa vähentämällä kasvisöljyjen käyttöä, erityisesti niiden käyttämistä paistorasvana, koska ne oksidoituvat helposti ja aiheuttavat tällöin vahinkoa solutasolla. Omega-3:sta taas saa lisää ruokavalioon hyvin imeytyvässä muodossa mm. rasvaisesta kalasta, kananmunista ja voista.

Lähde:

http://www.bmj.com/content/353/bmj.i1246